Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres naboru – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez Rozwijanie działalności gospodarczej

Termin składania wniosków – od 30 grudnia 2022 r. do 16 stycznia 2023 r.

Beneficjenci: O pomoc może ubiegać podmiot będący:

osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, jeżeli miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do CEIDG, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR tj.: na obszarze gmin: Chłopice, Kańczuga, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno, Roźwienica oraz Miasta Radymna.
osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR tj.: na obszarze gmin: Chłopice, Kańczuga, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno, Roźwienica oraz Miasta Radymna, albo
jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR tj.: na obszarze gmin: Chłopice, Kańczuga, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno, Roźwienica oraz Miasta Radymna.
W przypadku w/w podmiotów o pomoc mogą się ubiegać mikro lub małe przedsiębiorstwa.

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”, ul. Kościuszki 26, 37-500 Jarosław, od poniedziałku do piątku w godzinach: 08.00 – 16.00.

Minimalna liczba punktów której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji – 40 pkt./ max 80 pkt.

Limit środków dostępnych w naborze – 124 418,25 EURO (co stanowi 497 673 zł wg indykatywnego kursu 4 PLN/EUR)

Aktualne formularze zamieszczone są na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod adresem: https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3?fbclid=IwAR3w6wSYTfZbZFqNGHFl0pYD7aL1uGXRVWxZeRxi_fTno_GueBOoDUIBr80

(dot. I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej).

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”, ul. Kościuszki 26, 37-500 Jarosław oraz pod numerem telefonu 16 621 90 65 od poniedziałku do piątku w godzinach: 08.00 – 16.00.

Dodatkowej informacje na stronie LDG:

http://www.ztradycjawnowoczesnosc.pl/asp/ogloszenie-o-naborze-1-2022-z-dnia-16122022-r,1,artykul,1,79