Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej  Powiat Jarosławski od 1 stycznia 2016 roku realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Przedsięwzięcie to już od kilku lat zapewnia dostęp do pomocy prawnej zupełnie za darmo osobom, które nie stać na skorzystanie z płatnej, komercyjnej  porady.

W roku 2023 Starosta Jarosławski uruchomił 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, oraz 2 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,  w tym punkt ze specjalizacją niepodatnej mediacji. Punkty mają pięć lokalizacji w miejscowościach wiejskich, co umożliwia łatwiejszy dostęp do porad prawnych dla osób z ograniczoną możliwością dojazdu do miasta. Punkt w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu działa od godz. 800 do 1600, co z kolei pozwala na skorzystanie z porad niejako „przy okazji” osobom, które załatwiają swoje sprawy urzędowe.       

Porad prawnych w 2023 roku udzielają adwokaci i radcowie prawni, doradcy, mediatorzy oraz prawnicy działający z ramienia organizacji pozarządowych.

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja  przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku.

 

W jaki sposób jest to weryfikowane?

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

W ramach bezpłatnej pomocy można liczyć na to, że prawnik podczas spotkania poinformuje nas o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących uprawnieniach lub spoczywających na nas obowiązkach, także w związku z toczącym się już postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym.

Zgodnie z ustawą prawnik powinien też wskazać sposób rozwiązania problemu prawnego oraz może sporządzić projekt pisma, z wyłączeniem jednak pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym  oraz pism w toczącym się postępowaniu przed sądem administracyjnym.

Możliwe jest także sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym albo ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego  w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Prawnik poinformuje także o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Doradca działający w ramach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dokona rozpoznania problemu i udzieli porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady. Osoba jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach. W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych. W ramach poradnictwa obywatelskiego może być również świadczona nieodpłatna mediacja. Usługę tę opisano na osobnej Karcie.

Ponadto osoba korzystająca z pomocy może być objęta darmową mediacją. Bezpłatna mediacja obejmuje:

  1. poinformowanie o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
  2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji, w tym w sprawie karnej;
  3. przeprowadzenie mediacji oraz udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie udzielania porad prawnych osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się – może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem  nie może być rozwiązany w całości albo w części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, prawnik informuje osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, wskazanych na liście sporządzonej przez starostę.

 

Lista dostępna jest na stronach internetowych starostwa oraz poszczególnych gmin w powiecie, a także w punktach pomocy prawnej.

UMAWIANIE WIZYT NA BEZPŁATNE PORADY

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu:  (016) 624 62 62

w dni robocze w godz. 7.00 do 15.00

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa  w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie także poza punktem (tj. w miejscu zamieszkania) albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (tj. przez telefon).

Porada prawna będzie udzielana w warunkach i na zasadach adekwatnych do niepełnosprawności danej osoby. Bliższe informacje pod numerem telefonu podanym do zapisów.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

Osoby z dysfunkcjami narządów mowy i słuchu mogą dokonywać zgłoszeń osobiście lub na adres e-mail: kontrola@powiat.jaroslaw.pl

 

Więcej informacji na temat zasad udzielania nieodpłatnych porad znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:

https://np.ms.gov.pl/

Nieodpłatna pomoc prawna będzie świadczona według poniżej zamieszczonego Harmonogramu.

 

Harmonogram pracy w 2023 roku dla 5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji na terenie Powiatu Jarosławskiego

 

Jednostka prowadząca Adres Dni i godziny dyżurów Telefon
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Radcy prawni

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki  w Pruchniku
ul. Ks. B. Markiewicza 20
37-560 Pruchnik
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 800 – 1200  

 

(016)

624 62 62

 

 

 

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Adwokaci

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

ul. Jana Pawła II 17
37-500 Jarosław

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 800 – 1200
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

„Pasieka” Fundacja Rozwoju i Wsparcia

Pl. Kilińskiego 2,

35-005 Rzeszów

(radca prawny, adwokat, mediator)

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

ul. Jana Pawła II 17
37-500 Jarosław

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 1200 – 1600

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE Urząd Gminy w Wiązownicy

ul. Warszawska

37-522 Wiązownica

 

 

poniedziałek: 800 – 1200

 

 

Stowarzyszenie SURSUM CORDA ul. Lwowska 11

33-300 Nowy Sącz

(doradca obywatelski, mediator)

 

Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno sp. z o.o. Skołoszów

ul. Dworska 67

37-550 Radymno

wtorek, środa, czwartek, piątek: 800 – 1200

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE ze specjalizacją mediacyjną

 

Fundacja Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono

Ul. Legionów 10, 22-400 Zamość

(doradca obywatelski, mediator)

Urząd Gminy w Roźwienicy
ul. Roźwienicka 137-563 Roźwienica

 

poniedziałek:  800 – 1200

 

Urząd Gminy w Laszkach

37-543  Laszki 36

wtorek, środa:  800 – 1200

 

Urząd Gminy w Chłopicach

37-561  Chłopice 149a

czwartek, piątek:  800 – 1200

 

 

 

 

Więcej informacji na temat zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:  https://np.ms.gov.pl/

Szczegóły dot. nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie jarosławskim na stronach starostwa.