Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2023.40) zwołuję LVI Sesję Rady Miasta Radymna w dniu 14 marca 2023 r., o godz. 12:00 w Sali Narad (parter – Sala Lustrzana) przy ul. Lwowskiej 20 w Radymnie.
Proponowany porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Radymnie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2023 r. – projekt 10/LVI.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Radymnie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu miasta – Projekt 11/LVI
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2023 w Mieście Radymno rokiem Jana Chryzostoma Zachariasiewicza – projekt 12/LVI.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkowania wieczystego nieruchomości – projekt 13/LVI.
8. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Radymna – projekt 14/LVI.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska Rady Miasta Radymna zawartego
w Uchwale Nr LIV/354/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie – projekt 15/LVI.
10. Sprawozdanie z pracy wszystkich Komisji Rady Miasta Radymna za rok 2022.
11. Sprawozdanie z pracy Rady Miasta Radymna za rok 2022.
12. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Radymna o pracach w okresie międzysesyjnym.
13. Informacje o interpelacjach i zapytaniach Radnych.
14. Odpowiedzi na wnioski zgłoszone na poprzednich sesjach i posiedzeniach Komisji.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Zapytania.
17. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miasta Radymna
Andrzej Pacek

Nagrania z sesji dostępne są pod tym adresem