W niedzielę 26 lutego odbyło się walne zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej w Radymnie. Spotkanie otworzyły krótkie przemówienia: Prezesa OSP w Radymnie Wiesława Pirożka oraz zaproszonych gości, Burmistrza Miasta Radymna Mieczysława Piziurnego, Przewodniczącego Rady Miasta Radymna Andrzeja Packa, Członkini Zarządu Województwa Podkarpackiego Anny Huk, Radnego Powiatowego Marka Sobolewskiego oraz Naczelnika Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego w  Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu bryg. Andrzeja Garusa.

Wszyscy mówcy dziękowali strażakom za ich służbę, gratulowali społecznych, a niekiedy wręcz heroicznych postaw, doceniając ich trudną, pełną poświeceń pracę. Ponadto Burmistrz Mieczysław Piziurny mówił także o zamierzeniach inwestycyjnych dotyczących OSP w Radymnie. Warto także odnotować wystąpienie druha Zdzisława Wójcika, który zreferował zebranym zagadnienia dotyczące przeszłych i przyszłych akcji krwiodawstwa.

Podczas niedzielnego spotkania strażacka brać realizowała jednak przede wszystkim obowiązki sprawozdawcze. Przedstawiono i przyjęto sprawozdania z działalności OSP, sprawozdanie finansowe, raport z działań oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej za rok 2022, po których udzielono zarządowi absolutorium. Po zamknięciu starego roku przyszła kolej na nakreślenie planów na przyszły. Przedstawiona więc plan działań i plan finansowy, podjęto też dwie uchwały dotyczące spraw bieżących OSP.