Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2023.40) zwołuję LIX Sesję Rady Miasta Radymna w dniu 30 maja 2023 r., o godz. 9:00 w Sali Narad (parter – Sala Lustrzana) przy ul. Lwowskiej 20 w Radymnie.

Proponowany porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. „Raport o stanie Miasta Radymna – rok 2022” – rozpatrzenie i przeprowadzenie debaty nad raportem.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Radymna – projekt 22/LIX.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Miasta Radymna za rok 2022 – projekt 23/LIX:
1) sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Radymna za 2022 rok;
2) sprawozdanie finansowe Miasta Radymna za rok 2022;
3) informacja o stanie mienia Miasta Radymna;
4) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Radymna;
5) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Miasta oraz sprawozdania finansowego za rok 2022;
6) dyskusja.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Radymna za rok 2022 – projekt 24/LIX:
1) wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radymna w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Radymna za wykonanie budżetu w 2022 r.;
2) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radymna o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Radymno za 2022 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2023 rok – projekt 25/LIX.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Radymna
w sprawie „Budżetu Obywatelskiego Miasta Radymna na rok 2024”. – projekt 21/LIX.
9. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Radymna o pracach w okresie międzysesyjnym.
10. Informacje o interpelacjach i zapytaniach Radnych.
11. Odpowiedzi na wnioski zgłoszone na poprzednich sesjach i posiedzeniach Komisji.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zapytania.
14. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miasta Radymna
Andrzej Pacek

Nagrania z sesji dostępne są pod tym adresem