Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2023.40 ze zm.) zwołuję LX Sesję Rady Miasta Radymna w dniu 04 lipca 2023 r., o godz. 13:00 w Sali Narad (parter – Sala Lustrzana) przy ul. Lwowskiej 20 w Radymnie.

Proponowany porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2023 r. – projekt 28/LX.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Radymno – projekt 29/LX.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVI/261/2021 Rady Miasta Radymna z dnia 12 października 2021r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Radymna zmienioną uchwałą Nr LIV/357/2022 Rady Miasta Radymna z dnia 29 grudnia 2022 roku – projekt 30/LX.
6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia III zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Radymno – projekt 31/LX.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników – projekt 32/LX.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników – projekt 33/LX.
9. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Radymna o pracach w okresie międzysesyjnym.
10. Informacje o interpelacjach i zapytaniach Radnych.
11. Odpowiedzi na wnioski zgłoszone na poprzednich sesjach i posiedzeniach Komisji.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zapytania.
14. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miasta Radymna
Andrzej Pacek

Nagrania z sesji dostępne są pod tym adresem