Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2023.40 ze zm.) zwołuję LXI Sesję Rady Miasta Radymna w dniu 18 lipca 2023 r., o godz. 1000 w Sali Narad (parter – Sala Lustrzana) przy ul. Lwowskiej 20 w Radymnie.

Proponowany porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tereny mieszkaniowe Radymno Wschód”.– projekt 35/LXI.
4. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego – projekt 36/LXI.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Radymna o pracach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje o interpelacjach i zapytaniach Radnych.
7. Odpowiedzi na wnioski zgłoszone na poprzednich sesjach i posiedzeniach Komisji.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zapytania.
10. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miasta Radymna
Andrzej Pacek

Nagrania z sesji dostępne są pod tym adresem