Miasto Radymno, zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021 – 2027 (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. , poz. 1079) oraz w nawiązaniu do zamieszczonego w dniu 10.08.2023r. na stronie www.radymno.pl ogłoszenia o otwartym naborze Partnera projektu pt.. ”Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP z terenu Miasta Radymna” planowanego do dofinansowania w ramach środków pochodzących z programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027 Działanie 02.05 Adaptacja do zmian klimatu; Nr naboru FEPK.02.05-IZ.00-002/23; Typ projektu: Rozwijanie systemów ratownictwa (zakup sprzętu oraz pojazdów do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii chemiczno-ekologicznych), podaje do publicznej wiadomości informację o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji partnera.

W wyniku ogłoszonego naboru wpłynęła w terminie jedna oferta:

  • Ochotnicza Straż Pożarna w Radymnie

Po ocenie otrzymanych ofert pod kątem wymogów określonych w ogłoszeniu z dnia 10.08.2023 r., podjęto decyzję o wyborze oferty nr 1 Ochotniczej Straży Pożarnej w Radymnie do wspólnej realizacji wyżej wymienionego projektu.