Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2023.40 ze zm.) zwołuję LXIV Sesję Rady Miasta Radymna w dniu 29 września 2023 r., o godz. 08:00 w Sali Narad (parter – Sala Lustrzana) przy ul. Lwowskiej 20 w Radymnie.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2023 r. – projekt 52/LXIV.
4. Analiza stanu dróg miejskich z uwzględnieniem planu finansowania utrzymania zimowego dróg.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Radymna o pracach w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z realizacji w latach 2021-2022 „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Miasta Radymna na lata 2020-2023”.
7. Informacje o interpelacjach i zapytaniach Radnych.
8. Odpowiedzi na wnioski zgłoszone na poprzednich sesjach i posiedzeniach Komisji.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zapytania.
11. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miasta Radymna
Andrzej Pacek

Nagrania z sesji dostępne są pod tym adresem