Zmiany w budżecie były głównym tematem  LXIV sesja Rady Miasta Radymna, która odbyła się 29 września. Wprowadzone modyfikacje dotyczyły działów: oświata i wychowanie, gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi.

 

Przedmiotem obrad było także sprawozdanie z realizacji w latach 2021-2022 „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Miasta Radymna na lata 2020-2023” oraz analiza stanu dróg miejskich z uwzględnieniem planu finansowania utrzymania zimowego dróg przedstawiona prze kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej Marka Sobolewskiego. W ramach tego pierwszego zagadnienia sekretarz miasta Zofia Kawałek wymieniła inwestycje przeprowadzane na zasobie zabytków Radymna. Oczywiście największe, to prace w obrębie dawnych koszar austriackich, a więc całkowity remont budynku z przeznaczeniem na siedzibę szkoły podstawowej oraz renowacja budynku urzędu miasta oraz przyległej kotłowni. Raport wymienia także m.in. remont mogiły bohaterów września 1939 oraz dotacje umożliwiające odnowienie kościoła pw. Św. Wawrzyńca.

 

O sprawach bieżących informował z kolei Burmistrz Miasta Radymna Mieczysław Piziurny. Przedstawiając sprawozdanie z działalności międzysesyjnej mówił o tym, że prace przy remontach 8 dróg na terenie miasta zamierzają ku końcowi, a odpowiadając na wniosek radnej Justyny Żelak zapewniał o zamontowaniu lustra na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Szopena. W trakcie raportowania stanu inwestycji na ul. Dolnej nadmienił, że prace, w związku z nagromadzeniem różnego rodzaju słabo zinwentaryzowanych instalacji w biegu drogi, nie  nadążały za harmonogramem. Jak zapewnił M. Piziurny najtrudniejszy etap już został zakończony, a dalsze roboty tj. ułożenie krawężników, wykonanie podbudowy i położenie nawierzchni powinny zostać wykonane bez dalszej zwłoki. W swojej wypowiedzi Burmistrz nadmienił też o przekazaniu placu budowy na ulicach Sienkiewicza  i Plażowej oraz rychłym zakończeniu procedury przetargowej na wykonanie remontu ul. Słowackiego i Sobieskiego.