Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2023.40 ze zm.) zwołuję LXV Sesję Rady Miasta Radymna w dniu 14 listopada 2023 r., o godz. 08:00 w Sali Narad (parter – Sala Lustrzana) przy ul. Lwowskiej 20 w Radymnie.
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Radymna o pracach w okresie międzysesyjnym.
4. Informacje o oświadczeniach majątkowych złożonych za 2022 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2023 r. – projekt 59/LXV.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Radymna. – projekt 57/LXV.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.– projekt 54/LXV.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Radymna do Projektu
w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) Inwestycja B2.2.2 pn. „Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne. Działanie A1.Rozwój istniejących Klastrów Energii. Poddziałanie A1b: rozwój istniejących klastrów energii (klastry z koncepcją rozwoju)”– projekt 55/LXV.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia na mienie komunalne Gminy Miejskiej Radymno nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa – projekt 56/LXV.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Miasta Radymna
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2024. – projekt 58/LXV.
11. Informacja o realizacji zadań oświatowych na terenie Miasta Radymna w roku szkolnym 2022/2023.
12. Informacje o interpelacjach i zapytaniach Radnych.
13. Odpowiedzi na wnioski zgłoszone na poprzednich sesjach i posiedzeniach Komisji.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zapytania.
16. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miasta Radymna
Andrzej Pacek

Nagrania z sesji dostępne są pod tym adresem