Działając na podstawie art. 20 ust. 3 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2023.40 ze zm.) zwołuję LXVI nadzwyczajną Sesję Rady Miasta Radymna w dniu 12 grudnia 2023 r., o godz. 815 w Sali Narad (parter – Sala Lustrzana) przy ul. Lwowskiej 20 w Radymnie.

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2023 r. – projekt 61/LXVI.
  4. Zakończenie obrad sesji.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Radymna
Andrzej Pacek

Nagrania z sesji dostępne są pod tym adresem