Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2024.609) zwołuję II Sesję Rady Miasta Radymna w dniu 28 maja
2024 r., o godz. 9:00 w Sali Narad (parter – Sala Lustrzana) przy ul. Lwowskiej 20 w Radymnie.
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Radymna o pracach w okresie międzysesyjnym.
4. „Raport o stanie Miasta Radymna – rok 2023” – rozpatrzenie i przeprowadzenie debaty nad raportem.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Radymna – projekt 14/II.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Miasta Radymna za rok 2023 – projekt 15/II.
1) sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Radymna za 2023 rok;
2) sprawozdanie finansowe Miasta Radymna za rok 2023;
3) informacja o stanie mienia Miasta Radymna;
4) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Radymna;
5) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Miasta oraz sprawozdania finansowego za rok 2023;
6) dyskusja.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Radymna za rok 2023 – projekt 16/II:
1) wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radymna w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Radymna za wykonanie budżetu w 2023 r.;
2) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radymna o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Radymno za 2023 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2024 r.– projekt 17/II.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXVII/418/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymna – projekt 18/II.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego- Zakład Gospodarki Komunalnej w Radymnie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu miasta – projekt 19/II.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Radymna w sprawie „Budżetu Obywatelskiego Miasta Radymna na rok 2025” – projekt 20/II.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 226/XLV/2014 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia
27 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Miasto Radymno zmienionej Uchwałą nr LXIII/405/2023 Rady Miasta Radymna z dnia 29 sierpnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego poz. 4208) w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Miasto Radymno – projekt 21/II.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Radymno – projekt 22/II.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Radymna do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2024 rok – projekt 23/II.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Miasta Radymna na rok 2024 –
Projekt 24/II.
16. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Miasta Radymna na rok 2024 – projekt 25/II.
17. Informacje o interpelacjach i zapytaniach Radnych.
18. Odpowiedzi na wnioski zgłoszone na poprzednich sesjach i posiedzeniach Komisji.
19. Wolne wnioski i informacje.
20. Zapytania.
21. Zakończenie obrad sesji.
 

Przewodniczący
Rady Miasta Radymna
Andrzej Pacek

Informacja.
Podczas II sesji Rady Miasta Radymna będzie rozpatrywany w pkt 4. Porządku obrad: „Raport o stanie Miasta Radymna – rok 2023” – rozpatrzenie i przeprowadzenie debaty nad raportem.
Informuje się, że w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos zgodnie z art. 28aa ust. 6,7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos podczas debaty składa do Przewodniczącego Rady Miasta Radymna pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Nagrania z sesji dostępne są pod tym adresem