Oświadczenie w sprawie dostępności

Urząd Miasta Radymna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej radymno.pl

Data publikacji: 2020-02-21
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-09-21

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • z uwagi na uwarunkowania techniczne:
  • może wystąpić nieprawidłowe działanie fokusa przy oknach modalnych,
  • występują przypadki niespójnej nawigacji,
  • występują przypadki niespójnej identyfikacji elementów strony,
  • mogą pojawić się sporadycznie elementy niedostępne z poziomu klawiatury, które mogą być obsłużone w inny sposób,
  • pojawiają się nieliczne błędy składni HTML,
 • z uwagi na pomyłki w trakcie wprowadzania treści:
  • sporadycznie może nie być prawidłowo wskazany atrybut lang dla wstawianych cytatów lub nazw,
  • mogą pojawić się opisy i instrukcje dotyczące właściwości zmysłowych, np.: kolorów, położenia,
  • niektóre załączniki mogą nie posiadać informacji na temat wielkości i formatu pliku,
  • listy elementów mogą być rozdzielone na kilka odrębnych list i nie odzwierciedlać właściwych relacji między treściami,
  • linki w serwisie otwierają strony w nowych oknach lub na nowych kartach przeglądarki zgodnie z informacjami przekazywanymi w ich opisach, jednak w wyjątkowych sytuacjach:
   • strony mogą się otwierać w nowym oknie nie informując o tym użytkownika,
   • może pojawić się błędny komunikat o otwieraniu linku w nowym oknie,
 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • z różnych przyczyn, w wyjątkowych sytuacjach:
  • może być zaburzona kolejność i hierarchia nagłówków,
  • mogą pojawić się sytuacje niespełniania wymaganego poziomu kontrastu 4.5:1,
  • mogą pojawić się zniekształcone elementy przy powiększeniu strony do 200%,
  • linki mogą nie mieć zdefiniowanego celu lub mieć nieprawidłowo zdefiniowany cel,
  • z uwagi na podobieństwo tematyczne bloków tekstowych, mogą się zdarzyć sytuacje, w których nie została zachowana unikalność tytułów stron,
  • pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.02.21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej?
Skontaktuj się z nami: tel. 16 628 15 89 wew. 28, email: sekretariat@radymno.pl

W zgłoszeniu podaj:

 • adres internetowych strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail)
 • informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy.

Na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej?
Zgłoś to do nas.

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada Bartłomiej Pacek.
Możesz skontaktować się z nim mailowo: b.pacek@radymno.pl lub telefonicznie: 16 628 15 89 wew. 40.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta Radymna, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno

 1. Do budynku prowadzi jedno wejście.
 2. Do wejścia prowadzi stopień bez podjazdu dla wózków.
 3. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 4. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 5. W budynku nie ma windy.
 6. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.
 7. Przy wejściu do budynku znajduje się domofon, za pomocą którego można skontaktować się z pracownikiem Urzędu i zgłosić potrzebę obsługi osoby ze szczególnymi potrzebami. Pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub przez innego pracownika o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu do budynku.
 8. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
 9. Przed budynkiem znajduje się parking bez wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 10. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 11. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 12. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 13. Potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego należy zgłosić przed wizytą w Urzędzie.

Do pobrania: