Oświadczenie w sprawie dostępności

Urząd Miasta Radymna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej radymno.pl

Data publikacji: 2020-02-21
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-04

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • z uwagi na uwarunkowania techniczne:
  • może wystąpić nieprawidłowe działanie fokusa przy oknach modalnych,
  • występują przypadki niespójnej nawigacji,
  • występują przypadki niespójnej identyfikacji elementów strony,
  • mogą pojawić się sporadycznie elementy niedostępne z poziomu klawiatury, które mogą być obsłużone w inny sposób,
  • pojawiają się nieliczne błędy składni HTML,
 • z uwagi na pomyłki w trakcie wprowadzania treści:
  • sporadycznie może nie być prawidłowo wskazany atrybut lang dla wstawianych cytatów lub nazw,
  • mogą pojawić się opisy i instrukcje dotyczące właściwości zmysłowych, np.: kolorów, położenia,
  • niektóre załączniki mogą nie posiadać informacji na temat wielkości i formatu pliku,
  • listy elementów mogą być rozdzielone na kilka odrębnych list i nie odzwierciedlać właściwych relacji między treściami,
  • linki w serwisie otwierają strony w nowych oknach lub na nowych kartach przeglądarki zgodnie z informacjami przekazywanymi w ich opisach, jednak w wyjątkowych sytuacjach:
   • strony mogą się otwierać w nowym oknie nie informując o tym użytkownika,
   • może pojawić się błędny komunikat o otwieraniu linku w nowym oknie,
 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • z różnych przyczyn, w wyjątkowych sytuacjach:
  • może być zaburzona kolejność i hierarchia nagłówków,
  • mogą pojawić się sytuacje niespełniania wymaganego poziomu kontrastu 4.5:1,
  • mogą pojawić się zniekształcone elementy przy powiększeniu strony do 200%,
  • linki mogą nie mieć zdefiniowanego celu lub mieć nieprawidłowo zdefiniowany cel,
  • z uwagi na podobieństwo tematyczne bloków tekstowych, mogą się zdarzyć sytuacje, w których nie została zachowana unikalność tytułów stron,
  • pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.02.21.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-04

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej?
Skontaktuj się z nami: tel. 16 628 15 89 wew. 28, email: sekretariat@radymno.pl

W zgłoszeniu podaj:

 • adres internetowych strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail)
 • informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy.

Na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej?
Zgłoś to do nas.

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada Bartłomiej Pacek.
Możesz skontaktować się z nim mailowo: b.pacek@radymno.pl lub telefonicznie: 16 628 15 89 wew. 40.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta Radymna, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno

 1. Do budynku prowadzi jedno wejście.
 2. Do wejścia prowadzi stopień bez podjazdu dla wózków.
 3. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 4. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 5. W budynku nie ma windy.
 6. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.
 7. Przy wejściu do budynku znajduje się domofon, za pomocą którego można skontaktować się z pracownikiem Urzędu i zgłosić potrzebę obsługi osoby ze szczególnymi potrzebami. Pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub przez innego pracownika o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu do budynku.
 8. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
 9. Przed budynkiem znajduje się parking bez wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 10. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 11. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 12. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 13. Potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego należy zgłosić przed wizytą w Urzędzie.

Do pobrania: