Sprawy

 • analiza i ocena wniosków o zmianę planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego
 • koordynacja prac nad planami miejscowymi
 • formalna i merytoryczna ocena przygotowywanych planów miejscowych
 • sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • nadzór nad realizacją studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
 • wydawanie opinii urbanistycznych oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • wydawanie wypisów i wyrysów z planów miejscowych
 • opiniowanie projektów podziału nieruchomości
 • wydawanie zaświadczeń o zgodności lokalizacji magazynu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
 • prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem zamówień publicznych
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych w Urzędzie
 • opracowywanie instrukcji postępowań, zarządzeń Burmistrza Miasta oraz sprawozdawczości w zakresie zamówień publicznych

Informacje i ogłoszenia

Dokumenty do pobrania

Kontakt:
Marek Kosztyła
tel./fax 16 628 24 17 w. 40