Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Radymnie
przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej, ul. Lwowska 9
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30 – 14.30
(z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy)

 

W PSZOK przyjmowane są odpady komunalne powstające wyłącznie w gospodarstwach domowych położonych na terenie Miasta Radymna.

Mieszkańcy dostarczają odpady do PSZOK we własnym zakresie.
Odpady oddane do PSZOK muszą być posegregowane.
Odpady przyjmowane są nieodpłatnie (pod warunkiem niezalegania z opłatami za gospodarowanie odpadami).

Osoba dostarczająca odpady do PSZOK jest zobowiązana zgłosić się do pracownika PSZOK w celu weryfikacji oddawanych odpadów oraz wskazania miejsca ich rozładunku, a także wypełnienia odpowiedniego formularza i okazania dokumentu tożsamości.

PSZOK przyjmuje takie odpady jak:
 • papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe,
 • odzież i tekstylia,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe z ograniczeniem do 3m³,
 • zużyte opony z ograniczeniem ilości do 4 szt. rocznie,
 • odpady zielone,
 • odpady problematyczne (np. świetlówki, puszki po farbach, lakierach, aerozolach),
 • odpady budowlane i rozbiórkowe (z ograniczeniem ilości do 500 kg rocznie) pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych przez właścicieli nieruchomości we własnym zakresie, na wykonywanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie robót budowlanych (czysty gruz w ilości do 1m3 rocznie).

Jeżeli ilość oddawanych do PSZOK odpadów przekroczy dopuszczalne limity, obowiązuje opłata:

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe – 100 zł (brutto)/m³,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne – 100 zł (brutto)/m³,
 • zużyte opony – 10 zł (brutto)/szt.
Do PSZOK nie są przyjmowane:
 • odpady zawierające azbest
 • części samochodowe (w tym szyby samochodowe),
 • nieoznaczone odpady niebezpieczne bez możliwości identyfikacji,
 • zmieszane odpady komunalne,
 • padłe zwierzęta.
Pracownik PSZOK odmawia przyjęcia odpadów:
 • jeżeli ich rodzaj lub ilość wskazuje, że nie zostały one wytworzone w gospodarstwie domowym,
 • jeżeli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa lub mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu,
 • jeśli na PSZOK nie ma wystarczającego wolnego miejsca.

W przypadku stwierdzenia przez zarządzającego Punktem, że odpady zostały dostarczone z naruszeniem regulaminu PSZOK, osoba przekazująca odpady do Punktu zostanie obciążona wszystkimi kosztami związanymi z przyjęciem odpadów i ich zagospodarowaniem.

Korzystający z PSZOK zobowiązani są do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania regulaminu PSZOK.