Zawarcie związku małżeńskiego. Sporządzenie aktu małżeństwa. Terminy ślubów cywilnych.

 

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Zawarcie małżeństwa następuje w USC wybranym przez narzeczonych.

W Radymnie jest to:

Urząd Stanu Cywilnego w Radymnie
ul. Lwowska 20
37-550 Radymno
tel. 16 628-24-17 wew.2 0

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo.

Godziny przyjmowania klientów:
poniedziałek – piątek  7:30–15:30

Ślub poza lokalem urzędu stanu cywilnego:
 • Zagrożenie zdrowia lub życia, pozbawienie wolności

Kierownik USC w Radymnie przyjmuje na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo, oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego, w obrębie Gminy i Miasta Radymno,  jeżeli osoba ta jest w stanie zagrożenia życia lub zdrowia, (co należy potwierdzić zaświadczeniem wystawionym przez lekarza) albo jest pozbawiona wolności
(w tym przypadku należy przedstawić zgodę na zawarcie związku małżeńskiego na terenie aresztu lub zakładu karnego). We wskazanych przypadkach nie jest pobierana opłata dodatkowa za udzielenie ślubu poza lokalem USC.

 • Ślub w plenerze

Na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo Kierownik USC w Radymnie przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego, w obrębie Gminy i Miasta Radymno, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.  Za udzielenie ślubu poza lokalem USC pobierana jest opłata dodatkowa w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł).

Opłaty:

opłata skarbowa:

 • Za sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł.
 • Za wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego – 39 zł
 • Opłata dodatkowa za udzielenie ślubu poza lokalem USC – 1000 zł.
 • Pierwszy odpis skrócony wydawany jest bezpłatnie.

Płatności można dokonać :

 • Gotówką lub kartą płatniczą w kasie Urzędu Miasta Radymna
 • Przelewem na konto:·Bank Pekao I oddział w Radymnie, Urząd Miasta w Radymnie nr 03 1020 4391 0000 6602 0215 4557, podając w tytule przelewu rodzaj dokumentu, za który została uiszczona opłata skarbowa i kogo ten dokument dotyczy
Termin i sposób załatwienia sprawy:
 • W pierwszej kolejności:

Narzeczeni powinni zarezerwować termin ślubu.

W celu dokonania rezerwacji terminu ślubu należy zgłosić się osobiście do USC w Radymnie

 • Następnie:

Nie wcześniej niż na pół roku przed ślubem i nie później niż na miesiąc przed planowanym ślubem, narzeczeni zgłaszają się do USC z ważnymi dokumentami tożsamości, składają zapewnienia o barku przeszkód do zawarcia małżeństwa i uiszczają opłatę skarbową.

Kierownik USC może na wniosek nupturientów skrócić ustawowy, miesięczny termin oczekiwania na zawarcie małżeństwa, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne do zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni składają osobiście.

 • W dniu ślubu:

Narzeczeni oraz świadkowie zgłaszają się na 15 minut przed uroczystością do Urzędu Stanu Cywilnego, do wskazanego uprzednio pokoju, celem potwierdzenia danych i okazania ważnych dokumentów tożsamości.

W przypadku ślubu w plenerze, narzeczeni i świadkowie na 15 minut przed uroczystością zgłaszają się do przybyłego na ślub kierownika USC, celem potwierdzenia danych i okazania ważnych dokumentów tożsamości.

Zawarcie małżeństwa następuje z zachowaniem uroczystej formy.

Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta, jednocześnie obecni, złożą przed kierownikiem USC oświadczenia, że wstępują ze sobą w zawiązek małżeński.

Po zawarciu małżeństwa, małżonkowie otrzymują odpis skrócony aktu małżeństwa.

Ponadto osoba, która  w wyniku zawarcia małżeństwa zmieniła nazwisko, zobowiązana jest niezwłocznie wymienić dowód osobisty

Terminarz ślubów:
Uroczystości zawarcia związku małżeńskiego organizowane są w USC od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.30, a także w trzecią sobotę miesiąca w godzinach 09.00 do 13.00 w tym śluby w plenerze.

Uroczystości zawarcia związku małżeńskiego nie będą organizowane w USC w Radymnie
w dni ustawowo wolne od pracy.

Tryb odwoławczy:

Jeżeli kierownik USC odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika USC może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę Urzędu Stanu Cywilnego
o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika USC

Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego,
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Wymagane wnioski i dokumenty:

Osoby zamierzające wstąpić w związek małżeński są obowiązane:

 1. Przedstawić dokument stwierdzający tożsamość
 2. Złożyć pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (druk dostępny na miejscu)
 3. Załączyć oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub wydruk przelewu bankowego

Obywatele polscy, którzy nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terenie RP – składają zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie,
w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim – potwierdzający małżeństwo, wraz
z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokument potwierdzający stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo  w Polsce jest obowiązany złożyć dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej oraz dodatkowo:

 1. Złożyć odpis aktu urodzenia
 2. Jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – złożyć odpis aktu małżeństwa
  z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie, unieważnienie  albo dokumentem potwierdzającym nieistnienie małżeństwa, jeżeli na podstawie składanych dokumentów nie można ustalić danych  niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa
 3. Złożyć dokument urzędowy wystawiony przez władze państwa, którego cudzoziemiec jest obywatelem, wskazujący jego dane osobowe i dane osobowe narzeczonej/narzeczonego oraz  stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym może on zawrzeć małżeństwo ze wskazaną w zaświadczeniu osobą
 4. Lub – jeżeli otrzymanie dokumentu wymienionego w punkcie 3 napotyka na trudne do przezwyciężenie przeszkody – złożyć prawomocne postanowienie polskiego sądu zwalniającego go od obowiązku przedłożenia kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumentu stwierdzającego  możność zawarcia, zgodnie z prawem państwa pochodzenia, małżeństwa z oznaczoną osobą. W przedmiotowej sprawie właściwy jest sąd rejonowy według miejsca zamieszkania cudzoziemca w Polsce.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne do zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni składają osobiście.

Jeżeli cudzoziemiec nie posługuje się językiem polskim oświadczenia składane
w procedurze  związanej z zawarciem małżeństwa składa w obecności tłumacza.

Wybór tłumacza oraz pokrycie kosztów jego wizyty w USC należą do nupturientów.

Obecność tłumacza podczas uroczystości zawarcia związku małżeńskiego jest wymagana także wtedy, gdy  świadkowie nie posługują się językiem polskim.

Tłumacz, z wyjątkiem tłumacza przysięgłego, składa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego  oświadczenie, że będzie wykonywał powierzone zadanie sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnicy prawnie chronionej oraz, że będzie się kierował w swoim postępowaniu uczciwością i etyką.

Dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez:

 1. Tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
 2. Tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
 3. Polskiego konsula.

Za dokumenty przetłumaczone przez polskiego konsula uznaje się również:

 1. Dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza
  w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula;
 2. Dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.

W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.