Do 15 września br. można składać wnioski o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej na rok 2016

Serdecznie zachęcamy do zaangażowania się w tą formę współpracy z samorządem. Można w ten sposób wziąć sprawy we własne ręce i doprowadzić do realizacji pomysłu/planu/zamierzenia, które będzie w jakiś sposób służyć Mieszkańcom naszego miasta.

Kto może złożyć wniosek?

Każdy Mieszkaniec Radymna (lub grupa Mieszkańców) bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji), osób prawnych i jednostek organizacyjnych, które mogą prowadzić działalność pożytku publicznego.

Czego może dotyczyć działalność w ramach inicjatywy lokalnej?

 • działalności charytatywnej,
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • promocji i organizacji wolontariatu,
 • nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • turystyki i krajoznawstwa,
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego
 • budowy, rozbudowy lub remontu dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność miasta Radymna.

Jakie są kryteria oceny wniosku?

 • celowość realizacji inicjatywy z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej, z uwzględnieniem uzupełnienia inwestycji prowadzonych przez Miasto Radymno,
 • możliwość realizacji zadania przez wnioskodawcę oraz liczba osób, którym inicjatywa będzie służyć,
 • stopień zaangażowania prac związanych z przygotowaniem inicjatywy lokalnej,
 • udział środków finansowych Wnioskodawcy w kosztach realizacji inicjatywy lokalnej,
 • wkład rzeczowy Wnioskodawcy w realizację inicjatywy lokalnej,
 • wkład pracy społecznej zadeklarowany przez Wnioskodawcę,
 • szansa na długotrwałe korzystanie z rezultatów inicjatywy lokalnej,
 • koszty eksploatacji inicjatywy lokalnej, ponoszone przez Miasto Radymno po jej zakończeniu.

Przykłady zrealizowanych inicjatyw lokalnych:

[kad_youtube url=”https://youtu.be/ec7WHm8aer4″ ]

 

[kad_youtube url=”https://youtu.be/5-XIN0lyS3k” ]

 

[kad_youtube url=”https://youtu.be/7ibRDyFKpJE” ]

 

[kad_youtube url=”https://youtu.be/pG-RzSHgyJc” ]

 

Do pobrania: