Szanowni Państwo,

W związku z przetwarzaniem w Urzędzie Miasta Radymna Państwa danych osobowych, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Miasta Radymna z siedzibą przy ul. Lwowskiej 20, 37-550 Radymno, reprezentowany przez Burmistrza Miasta.
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

– świadczenia na rzecz mieszkańców usług dodatkowych, na podstawie świadomej  zgody  wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą w jednym lub większej ilości celów,

– realizacji umowy zawartej między klientem a Urzędem,

– wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

– ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,

– wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Urząd Miasta Radymna, a wynikających z przepisów szczególnych regulujących działalność.

 • W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych proszę kontaktować się pod adresem e-mail: iod@radymno.pl
 • Zakres danych osobowych, jakie są gromadzone, zależy od celu, a ich podanie jest obowiązkowe i umożliwia realizację zadań Burmistrza Miasta Radymna oraz załatwianie inicjowanych przez Państwa spraw. W przypadku niepodania koniecznych danych osobowych, załatwienie Państwa spraw nie będzie możliwe.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w tym przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów.
 • Państwa dane mogą przekazywane do państw znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej, w zakresie niezbędnym wynikającym z przepisów prawa.
 • Zgodnie z RODO mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wycofania zgody (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jednocześnie posiadacie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Administrator informuje, że na terenie przestrzeni publicznej Miasta Radymna stosuje środki techniczne umożliwiające rejestrację obrazu. Monitoring stosowany jest w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
 • W zakresie, w jakim dane będą przetwarzane na podstawie zgody, przysługuje Państwu także prawo do wycofania zgody, przy czym wycofanie to pozostanie bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Radymna: Daniel Panek (e-mail: iod@radymno.pl).

 

Klauzula informacyjna dotycząca transmisji nagrań na sesji Rady Miejskiej

Wszystkich uczestników sesji Rady Miejskiej w Radymnie informujemy, że obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisja obrad jest dostępna w internecie.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz.U. UE L 119 z 04.05.2016 roku) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Miasta w Radymnie z siedzibą przy ul. Lwowskiej 20, 37-550 Radymno reprezentowany przez Burmistrza Miasta Radymna.
 2. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@radymno.pl , telefonicznie (16 628 24 17) lub w siedzibie administratora.
 3. Celem przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikające z Ustawy o samorządzie gminnym, U stawy o dostępie do informacji publicznej
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązku ustawowego wskazany przez odrębne przepisy prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej.
 5. Posiadacie państwo prawo dostępu do nagrania oraz prawo do jego usunięcia (anonimizacji) w tej części nagrania dźwięku lub obrazu, która ujawnia Pana/Pani dane, a które nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy  z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (a które zostały przekazane dobrowolnie  np. poprzez czynny udział Pana/Pani osoby w obradach sesji Rady Miasta). Prawo do sprzeciwu, ograniczenia lub przeniesienia danych osobowych w postaci nagrania Państwa danych osobowych nie ma w tym przypadku zastosowania.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej z zastrzeżeniem, że  odbiorcami danych audiowizualnych udostępnianych w drodze transmisji w Internecie mogą być podmioty, o których mowa wyżej. Odbiorcą będzie każdy, kto ogląda transmisję lub retransmisję obrad Rady Miasta.
 7. Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych związanych z prowadzonym monitoringiem wizyjnym w Mieście Radymnie

Zgodnie z wymogami art. 13 rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) informuję, że:

 1. Administratorem danych osób objętych zasięgiem monitoringu wizyjnego jest Urząd Miasta Radymna, reprezentowany przez Burmistrza Miasta Radymna, z siedzibą przy ul. Lwowskiej 20, 37-550 Radymno; tel. 16 628 24 17. Burmistrz Miasta Radymna współadministruje również monitoring zewnętrzny Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie na podstawie stosownej umowy.
 2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można skontaktować się z inspektorem ochrony danych w siedzibie administratora, telefonicznie pod nr 16 628 24 17 lub poprzez adres e-mail iod@radymno.pl
 3. Dane osobowe pozyskane poprzez zastosowanie monitoringu przetwarzane są w oparciu o ustawę o samorządzie gminnym oraz ustawę Kodeks pracy, na podstawie art. 6 lit, c, e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Celem prowadzonego monitoringu wizyjnego jest zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, zapewnienie bezpieczeństwa pracowników oraz klientów Urzędu, ochrona mienia Urzędu Miasta Radymna, zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić administratora na szkodę.
 5. Dane osobowe mogą zostać udostępnione (lub przekazane) podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (sąd, policja, prokuratura). Odbiorcą przetwarzanych danych może być osoba, która wykaże potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (np. osoba poszkodowana, znajdująca się w zasięgu monitoringu).
 6. Zapisy z monitoringu miejskiego, rozmieszczonego na terenie miasta Radymna przechowywane są od kilku do kilkunastu dni od czasu zarejestrowania nagrania. Zapisy z monitoringu zewnętrznego Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie przechowywane są 7 dni. Zapisy z monitoringu w Urzędzie Miasta Radymna przechowywane są przez 30 dni. Po czasie wyżej wskazanym dane zarejestrowane w wyniku prowadzonego monitoringu są trwale usuwane, chyba że czas przechowywania nagrania określają odrębne przepisy.
 1. Osoby, których dane są przetwarzane za pomocą monitoringu miejskiego posiadają prawo:
  – dostępu do swoich danych w uzasadnionych przypadkach,
  – żądania usunięcia danych, jeśli przepisy odrębne nie stanowią inaczej
  – do przetwarzania tych danych przez ograniczony czas.
 2. Administrator nie zamierza przekazywać zebranych danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 3. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy. ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku, gdy uzna, że przetwarzanie danych, które jej dotyczą, narusza przepisy rozporządzenia RODO.
 4. Regulamin monitoringu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miasta Radymna radymno.pl