Burmistrz Miasta Radymna
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości obszaru 38,6257 ha

odpowiadającej działkom ewidencyjnym:
nr 839/1 obszaru 19,3602 ha, nr 841 obszaru 7,6225 ha, nr 1137 obszaru 3,7665 ha,
nr 2394/2 obszaru 5,9915 ha,nr 2480 obszaru 1,8850 ha,
dla których w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu prowadzona jest księga wieczysta PR1J/00048899/0

Nieruchomość położona jest w południowo-wschodniej części miasta Radymna, w terenie nie objętym aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego, zakwalifikowanym w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego jako teren potencjalnej eksploatacji i przetwarzania surowców mineralnych oraz zalesień. Przeznaczona została do sprzedaży na drodze przetargu uchwałą Rady Miejskiej w Radymnie Nr 234/XXXIX/2009 z dnia 26 listopada 2009 r.

Cena wywoławcza 4.249.715 zł. (słownie złotych: cztery miliony dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset piętnaście)

Część działek nr 839/1, 841, 1137 i 2394/2 łącznego obszaru 20,5915 ha obciążona jest umowami dzierżawy obowiązującymi do 31 grudnia 2015 r., 29 lutego i 31 grudnia 2016 r.

Zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, sprzedaż nieruchomości objętej niniejszym przetargiem podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie 18 listopada 2015 roku o godzinie 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta Radymna przy ulicy Lwowskiej 20, pokój nr 10.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą do dnia 13 listopada 2015 roku wadium w kwocie 400.000 zł. (słownie złotych: czterysta tysięcy) bezpośrednio na konto Nr 57 1240 2601 1111 0010 6120 4521 w Banku Pekao SA I Oddział w Radymnie oraz spełnią wszystkie warunki podane w ogłoszeniu o przetargu.

Bliższych informacji na temat przedmiotu sprzedaży oraz warunków przetargu zasięgnąć można w pokoju Nr 7 Urzędu Miasta lub telefonicznie: 16 628 24 17 wew. 39.