Burmistrz Miasta Radymna ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację w 2016 r. zadania w zakresie:

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rzecz
szkolenia w zakresie sportów wodnych
(kwota dotacji: 5 000 zł)

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji zadania, termin i miejsce składania ofert oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

Uwaga: termin składania ofert został przedłużony do 28 grudnia 2015 r.