Burmistrz Miasta Radymna informuje o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tereny mieszkaniowe Radymno Zachód”, uchwalonego uchwałą nr 101/XIV/2015 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 18 listopada 2015 r. Teren przeznaczony do objęcia opracowaniem miejscowego planu obejmuje obszar o powierzchni około 24 ha, położony pomiędzy ul. Mickiewicza, drogą krajową nr 94 oraz magistralą kolejową Kraków Główny- Medyka.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie w formie pisemnej wniosków i propozycji dotyczących ustaleń planu w sekretariacie Urzędu Miasta. Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski przyjmowane będą do 28 grudnia 2015 r.

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podyktowane jest przede wszystkim koniecznością przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pozwala stabilizować zasady zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze poprzez kompleksowe rozwiązania, obejmujące kompozycję funkcjonalno-przestrzenną, uwzględniającą: uporządkowanie istniejącej zabudowy, relacje z terenami otaczającymi, prawidłową obsługę komunikacyjną i powiązania z układem komunikacyjnym miasta oraz systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej.

Do pobrania: