29 stycznia 2016 r., o godz. 13.00, w Sali Lustrzanej Urzędu Miasta odbyła się XVI sesja Rady Miejskiej

[kad_youtube url=”https://youtu.be/G75cQkMLF0c” ]

 

Proponowany porządek obrad – część zwyczajna sesji:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miejskiej w Radymnie.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radymnie o działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza Miasta Radymna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2016 r. – Projekt 1.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Radymno” – Projekt 2.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Integracji Społecznej w Radymnie i nadania jej statutu – Projekt 3.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wspólnej realizacji projektu – Projekt 4.
 10. Informacja Burmistrza Miasta o stanie realizacji inwestycji miejskich.
 11. Informacja o gospodarowaniu odpadami w mieście z uwzględnieniem założeń przetargu do wyboru podmiotu odbierającego odpady komunalne.
 12. Wnioski i zapytania radnych.
 13. Interpelacje radnych.
 14. Informacje i komunikaty.
 15. Zakończenie części zwyczajnej obrad sesji.

Część uroczysta sesji rozpocznie się o godz. 15.00 w Domu Bankietowym ANMAR w Radymnie.