12 maja 2016 r., o godz. 12.00, w Sali Lustrzanej Urzędu Miasta
odbyła się XVIII sesja Rady Miejskiej

Transmisja na żywo:

[kad_youtube url=”https://youtu.be/5wIsf75pY9s” ]

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej w Radymnie.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radymnie o działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza Miasta Radymna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Radymnie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta.
 7. Sprawozdanie z wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2015 r.
 8. Informacja na temat funkcjonowania opieki zdrowotnej na terenie miasta – dyrektor NZOZ „ARS-MEDICA”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 109/XIII/2008 z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Radymno – Projekt 1.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2016 r. – Projekt 2.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2016 r. – Projekt 3.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2016 r. – Projekt 4.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2016 r. – Projekt 8.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – Projekt 5.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwrot nakładów poniesionych przez Związek Harcerstwa Polskiego na nieruchomość stanowiącą własność Miasta Radymna oraz w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta Radymna na realizację zwrotu nakładów na nieruchomość stanowiącą własność Miasta Radymna – Projekt 6.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Radymnie – Projekt 7.
 17. Informacja Burmistrza Miasta o uczestnictwie w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”.
 18. Sprawozdania Komisji Stałych Rady Miejskiej w Radymnie z działalności za rok 2015.
 19. Wnioski i zapytania radnych.
 20. Interpelacje radnych.
 21. Informacje i komunikaty.
 22. Zakończenie obrad sesji.