3 listopada 2016 r., o godz. 14.00, w Sali Lustrzanej Urzędu Miasta
odbyła się XXIV sesja Rady Miejskiej

Transmisja z obrad:

[kad_youtube url=”https://youtu.be/8jYO5WueIfI” ]

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 29 września 2016 r. i XXIII uroczystej sesji Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 22 października 2016 r.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radymnie o działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza Miasta Radymna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Radymnie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta Radymna za okres od 1.01.2016r. do 31.10.2016 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2016 r. – Projekt 1.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Radymna do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2016 – Projekt 2.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2016 r. – Projekt 3.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Radymna do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2016 – Projekt 4.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 111/XV/2015 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymna – Projekt 5.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Radymno na rok 2017 – Projekt 6.
 13. Informacja dotycząca średniej ceny drewna na rok 2017.
 14. Informacja dotycząca ustalenia ceny skupu żyta do naliczania podatku rolnego na rok podatkowy 2017.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 – Projekt 7.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nawiązania współpracy pomiędzy Miastem Rudki na Ukrainie a Miastem Radymno w Rzeczypospolitej Polskiej – Projekt 8.
 17. Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach związanych za stanem budynku przy ul. Sobieskiego.
 18. Informacja Burmistrza o działaniach podjętych w sprawie szkodliwości otaczarni przy ul. Błonie.
 19. Informacja Przewodniczącego Rady z analizy oświadczeń majątkowych radnych za rok 2015.
 20. Wnioski i zapytania radnych.
 21. Interpelacje radnych.
 22. Informacje i komunikaty.
 23. Zakończenie obrad sesji.