30 listopada 2016 r., o godz. 14.00, w Sali Lustrzanej Urzędu Miasta
odbyła się XXV
sesja Rady Miejskiej

Transmisja:

[kad_youtube url=”https://youtu.be/4zs24gp1-DA” ]

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 3 listopada 2016 r.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radymnie o działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza Miasta Radymna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2016 r.  Projekt 1.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Radymna – Projekt 2.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej – Projekt 3.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 r. – Projekt 4.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej dla jednostek budżetowych Miasta Radymna – Projekt 5.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Miasta Radymna – Projekt 6.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – Projekt 7.
 13. Wnioski i zapytania radnych.
 14. Interpelacje radnych.
 15. Informacje i komunikaty.
 16. Zakończenie obrad sesji.