9 lutego 2017 r., o godz. 14.00, w Sali Narad Urzędu Miasta
odbyła się XXVII
sesja Rady Miejskiej

Transmisja:

[kad_youtube url=”https://youtu.be/HVJEPSbas3k” ]

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 28 grudnia 2016 r.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radymnie o działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza Miasta Radymna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Burmistrza Miasta o stanie realizacji inwestycji miejskich oraz wnioskach złożonych w związku z ubieganiem się o pozyskanie środków pozabudżetowych w latach 2015-2016.
 7. Informacja o gospodarowaniu odpadami w mieście z uwzględnieniem założeń przetargu do wyboru podmiotu odbierającego odpady komunalne.
 8. Informacja Dyrektora MOK na temat realizacji planu pracy za 2016 r. oraz plan pracy Miejskiego Ośrodka Kultury na 2017 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Radymna  na lata 2017-2018 – Projekt 1.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru zmiany adresu siedziby Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Radymnie – Projekt 2.
 11. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w Radymnie za 2016 r.
 12. Wnioski i zapytania radnych.
 13. Interpelacje radnych.
 14. Informacje i komunikaty.
 15. Zakończenie obrad sesji.