Informujemy, że 9 lutego 2017 r. burmistrz Krzysztof Roman podpisał wypowiedzenie umowy dzierżawy zawartej pomiędzy Miastem Radymnem a firmą PBI WMB Sp. z o.o., dotyczącej nieruchomości położonej przy ul. Błonie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2342/22, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.