2 marca 2017 r., o godz. 13.00, w Sali Narad Urzędu Miasta
odbyła się XXVIII sesja Rady Miejskiej

Transmisja:

[kad_youtube url=”https://youtu.be/vaQEweulb08″ ]

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 9 lutego 2017 r.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radymnie o działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza Miasta Radymna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o współpracy Miasta Radymna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 7. Informacja Burmistrza Miasta o stanie mienia komunalnego oraz terenach inwestycyjnych w zasobach Miasta.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2017 r. – Projekt 1.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego – Projekt 2.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 oraz warunków zwolnienia z tych opłat w prowadzonych przez Miasto Radymno placówkach oświatowych – Projekt 3.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia uprawnień Burmistrzowi Miasta Radymna do stanowienia o wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów  i urządzeń użyteczności publicznej – Projekt 4.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości – Projekt 5.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego – Projekt 6.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących Radnym Rady Miejskiej oraz Przewodniczącym Zarządów Osiedli w Radymnie – Projekt 7.
 15. Wnioski i zapytania radnych.
 16. Interpelacje radnych.
 17. Informacje i komunikaty.
 18. Zakończenie obrad sesji.