Burmistrz Miasta Radymna ogłasza nabór na kandydata na stanowisko
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie
 1. Nazwa i adres instytucji kultury:

Miejski Ośrodek Kultury w Radymnie.

 1. Informacja o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym instytucji kultury:

Materiały udostępnia Pani Marta Krukowska-Luft, inspektor w Urzędzie Miasta Radymna (w godzinach pracy Urzędu).

 1. Stanowisko objęte konkursem:

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie.

 1. Wymagane kwalifikacje kandydata i sposób ich udokumentowania:
 1. wykształcenie wyższe – kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 2. co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w sektorze kultury lub co najmniej pięcioletni staż pracy w sektorze kultury – kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy (oryginały do wglądu komisji konkursowej);
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy;
 4. brak prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie – oświadczenie o niekaralności (w przypadku wyboru kandydat będzie zobowiązany przedstawić zaświadczenie o niekaralności).
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania publicznych instytucji kultury oraz organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, a także podstawowa wiedza z zakresu finansów publicznych oraz regulacji dotyczących przepisów prawa pracy;
 2. znajomość ustawy o samorządzie gminnym;
 3. doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy pozabudżetowych, ze szczególnym uwzględnieniem znajomości zagadnień związanych z realizacją projektów kulturalnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej;
 4. znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie oraz zjawisk w szeroko pojętej kulturze, sztuce i dziedzictwie narodowym,
 5. dyspozycyjność;
 6. wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora.
 1. Umiejętności:
 1. sprawne i efektywne kierowanie zespołem;
 2. zarządzanie zmianą i umiejętności negocjacyjne;
 3. komunikatywność oraz kreatywność.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. dokumenty potwierdzające wymagania wymienione w pkt 4 niniejszego ogłoszenia;
 2. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem (wraz z motywacją ubiegania się o stanowisko – list motywacyjny);
 3. życiorys (CV);
 4. kwestionariusz osobowy;
 5. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko Dyrektora MOK w Radymnie;
 7. autorska koncepcja programowo-organizacyjna MOK w Radymnie, obejmująca okres 3 lat, uwzględniająca możliwości finansowe ww. instytucji i możliwe do pozyskania środki zewnętrzne.

Oświadczenia, koncepcja, list motywacyjny oraz CV powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydata, a kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem kandydata.

 1. Podstawa zatrudnienia na stanowisko dyrektora instytucji kultury:

Z kandydatem wybranym przez Komisję konkursową zostanie nawiązany stosunek pracy na podstawie powołania.

 1. Miejsce oraz termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów:

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Radymna, ul. Lwowska 20, 37 -550 Radymno, lub złożyć osobiście w zaklejonej kopercie pod wyżej podanym adresem, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Radymnie. Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu kontaktowego, a także adnotację: „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie”.

Termin składania dokumentów upływa w dniu 5 kwietnia 2017 roku o godzinie 15.00.

 1. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur:

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do 21 dni od upływu terminu składania ofert. O dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 1. Informacji w sprawie konkursu udziela: Pani Marta Krukowska-Luft, inspektor w Urzędzie Miasta Radymna.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu: O wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie w terminie do 14 dni od ostatniego posiedzenia komisji. Jednocześnie rozstrzygnięcie konkursu podane będzie do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radymna.
 3. Zatwierdzenie konkursu: Ostateczną decyzję o zatwierdzeniu wyników konkursu oraz o zatrudnieniu podejmuje Burmistrz Miasta Radymna.
 4. Zastrzeżenia: Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie