10 kwietnia 2017 r., o godz. 16.00, w Sali Narad Urzędu Miasta
odbędzie się II sesja Młodzieżowej Rady Miasta Radymna

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Wyznaczenie protokolanta.
  3. Złożenie ślubowania przez radnych nieobecnych na I sesji Młodzieżowej Rady Miasta Radymna.
  4. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Przyjęcie protokołu z obrad I sesji Młodzieżowej Rady Miasta Radymna.
  7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Kultury, Nauki i Sportu.
  8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetowej.
  9. Wolne wnioski i zapytania Radnych.
  10. Zamknięcie sesji.