5 czerwca 2017 r., o godz. 14.30, w Sali Narad Urzędu Miasta
odbyła się XXXII sesja Rady Miejskiej

Transmisja:

[kad_youtube url=”https://youtu.be/Ms9cwFIZ2bA” ]

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 24 kwietnia 2017 r.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radymnie o działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza Miasta Radymna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Dyrektora NZOZ Ars-Medica w Radymnie na temat funkcjonowania opieki zdrowotnej na terenie miasta.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budżecie Miasta na 2017 r. – Projekt 5.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Radymno do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2017 – Projekt 4.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – Projekt 1.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym – Projekt 3.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia – Projekt 2.
 12. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 13. Ocena stanu przygotowania kąpieliska i terenów rekreacyjnych na terenie miasta do sezonu letniego.
 14. Wnioski i zapytania radnych.
 15. Interpelacje radnych.
 16. Informacje i komunikaty.
 17. Zakończenie obrad sesji.