30 czerwca 2017 r., o godz. 12.00, w Sali Narad Urzędu Miasta
odbędzie się XXXIII sesja Rady Miejskiej

Transmisja:

[kad_youtube url=”https://youtu.be/emVpJo-L5gI” ]

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej w Radymnie.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radymnie o działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza Miasta Radymna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Radymna za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu – Projekt 1.

1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Radymna za 2016 rok.

2) Sprawozdanie finansowe Miasta Radymna za rok 2016.

3) Informacja o stanie mienia Miasta Radymna.

4) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Radymna.

5) Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Miasta oraz sprawozdania finansowego za 2016 rok.

6) Dyskusja.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Radymna za 2016 rok – Projekt 2.

1) Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radymnie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Radymno za wykonanie budżetu w 2016 r.
2) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radymnie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Radymno za 2016 rok.

 1. Wnioski i zapytania radnych.
 2. Interpelacje radnych.
 3. Informacje i komunikaty.
 4. Zakończenie obrad sesji.