Lokalna Grupa Działania „Z tradycją w nowoczesność” przystąpiła do XVI edycji Programu Stypendiów Pomostowych i w roku akademickim 2017/2018 planuje przyznać 7 stypendiów w wysokości 500 zł. miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy maturzystom mieszkającym na obszarze działania LGD, tj. gmin: Chłopice, Kańczuga, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno, Roźwienica oraz miasta Radymna.

Aby ubiegać się o stypendium należy wypełnić wniosek ON-LINE, który będzie aktywny od 3 lipca 2017 r. do 18 sierpnia 2017 r. do godz. 16:00. Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z kompletem załączników należy złożyć w siedzibie Biura LGD w nieprzekraczalnym terminie do 25 sierpnia 2017 r. do godz. 16:00.

Aby ubiegać się o stypendium, należy spełnić następujące warunki:

  • ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w 2017 r., być maturzystą z 2017 r. i osiągnąć na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90 (algorytm obliczania liczby punktów zamieszczony jest tutaj),
  • zostać przyjętym na I rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich,
  • mieszkać (być zameldowanym) na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców nie krócej niż 2 lata,
  • pochodzić z rodziny, której dochód w przeliczeniu na osobę nie jest wyższy niż 1 600 zł brutto (lub 1 800 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności) –  dochód  wyliczony z czerwca 2017 r.,
  • posiadać rekomendację LGD „Z tradycją w nowoczesność” (tzn. być mieszkańcem jednej z gmin: Chłopice, Kańczuga, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno, Roźwienica lub miasta Radymna).
W przypadku, gdy liczba osób ubiegających się o stypendium będzie większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium będą miały osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów na egzaminie maturalnym. W przypadku równej liczby punktów, pierwszeństwo będą miały osoby o najniższych dochodach w rodzinie.

Więcej informacji na stronie: http://www.stypendia-pomostowe.pl/, a także w biurze LGD na ul. Kościuszki 26 w Jarosławiu, e-mail: lgd.ztradycjawnowoczesnosc@gmail.com, nr tel. 16 621 90 65.