Projekt „Podniesienie atrakcyjności i zwiększenie dostępności do infrastruktury instytucji kultury poprzez przebudowę i wyposażenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie” znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w ramach konkursu ogólnego nr RPPK.04.04.00-IZ-00-18-001/16, Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.4 Kultura, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu to 3 865 616,68 zł, a kwota dofinansowania to 2 999 718,52 zł.

Lista projektów wybranych do dofinansowania.