13 września 2017 r., o godz. 16.30, w Sali Narad Urzędu Miasta

odbędzie się III sesja Młodzieżowej Rady Miasta Radymna

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Wyznaczenie protokolanta.
  3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przyjęcie protokołu z obrad II sesji Młodzieżowej Rady Miasta Radymna.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Burmistrza Miasta Radymna o przeznaczenie środków z budżetu miasta na zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych oraz roślin ozdobnych w celu utworzenia miejsca spotkań dla młodzieży przy plaży miejskiej w Radymnie.
  7. Wolne wnioski i zapytania Radnych.
  8. Zamknięcie sesji.