27 listopada 2017 r., o godz. 15.00, w Sali Narad Urzędu Miasta
odbędzie się XXXVII sesja Rady Miejskiej

Transmisja:

[kad_youtube url=”https://youtu.be/2MpzAdFtanU” ]

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Miejskiej w Radymnie.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radymnie o działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza Miasta Radymna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2017 r. – Projekt 2.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – Projekt 1.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta Radymna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2018 – Projekt 3.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie  ustanowienia służebności przejazdu i przechodu przez nieruchomość gruntową stanowiącą własność Miasta Radymna – Projekt 4.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym – Projekt 5.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym – Projekt 6.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej – Projekt 7.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – Projekt 8.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Przemyśl zadania w zakresie realizacji samorządowego programu „Wsparcia rodzin wielodzietnych w mieście Radymnie” – Projekt 9.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/190/2017 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 15 marca 2017 r., w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi jarosławskiemu – Projekt 10.
 16. Wnioski i zapytania radnych.
 17. Interpelacje radnych.
 18. Informacje i komunikaty.
 19. Zakończenie obrad sesji.