29 marca 2018 r., o godz. 12.00, w Sali Narad Urzędu Miasta
odbędzie się XLII sesja Rady Miejskiej

Transmisja:

[kad_youtube url=”https://youtu.be/NpHTZ7sfHUA” ]

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radymnie o działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza Miasta Radymna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Radymnie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta.
 7. Informacja Kierownika ZGK o funkcjonowaniu gospodarki wodno-ściekowej oraz o realizacji zadań zleconych przez Miasto Radymno za 2017 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2018 r. – projekt 7.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – projekt 2.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym – projekt 3.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym – projekt 4.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym – projekt 5.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – projekt 6.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/198/2017 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 29 marca  2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego – projekt 8.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Radymna w 2018 roku – projekt 1.
 16. Sprawozdanie z wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2017 r.
 17. Informacja Burmistrza Miasta Radymna o funkcjonowaniu obiektów sportowych na terenie Miasta Radymna.
 18. Wnioski i zapytania Radnych.
 19. Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje.
 20. Komunikaty i ogłoszenia.
 21. Zakończenie obrad sesji.