25 kwietnia 2018 r., o godz. 14.00, w Sali Narad Urzędu Miasta
odbędzie się XLIII sesja Rady Miejskiej

Transmisja:

[kad_youtube url=”https://youtu.be/lDyx15XzPxE” ]

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radymnie o działalności w okresie międzysesyjnym wraz ze sprawozdaniem z wykonania Planu Pracy Rady Miejskiej w Radymnie za rok 2017.
 5. Informacja Burmistrza Miasta Radymna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego – projekt 1.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tereny eksploatacji kruszywa – Radymno II” – projekt 3.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Radymna na rok 2018 – projekt 4.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLII/285/18 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Radymna w 2018 roku – projekt 2.
 10. Informacja Burmistrza Miasta o stanie realizacji budowy kanalizacji sanitarnej.
 11. Informacja Burmistrza Miasta o uczestnictwie w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”.
 12. Wnioski i zapytania Radnych.
 13. Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje.
 14. Komunikaty i ogłoszenia.
 15. Zakończenie obrad sesji.