27 czerwca 2018 r., o godz. 12.00, w Sali Narad Urzędu Miasta
odbędzie się XLV sesja Rady Miejskiej

Transmisja:

[kad_youtube url=”https://youtu.be/8cuaLJOt-oA” ]

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miejskiej w Radymnie.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radymnie o działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza Miasta Radymna o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Radymna za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu – projekt 3.

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Radymna za 2017 rok.
2. Sprawozdanie finansowe Miasta Radymna za rok 2017.
3. Informacja o stanie mienia Miasta Radymna.
4. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Radymna.
5. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Miasta oraz sprawozdania finansowego za 2017 rok.
6. Dyskusja.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Radymna za 2017 rok – projekt 4.

1. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radymnie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Radymno za wykonanie budżetu w 2017 r.
2. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radymno o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Radymno za 2017 rok.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie przetargu – projekt 1.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie przetargu – projekt 2.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącą własność Miasta Radymna – projekt 5.
 4. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 r.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Interpelacje radnych.
 7. Informacje i komunikaty.
 8. Zakończenie obrad sesji.