30 kwietnia 2019 r., o godz. 15.00, w Sali Narad Urzędu Miasta
odbędzie się VIII sesja Rady Miasta

Transmisja:

[kad_youtube url=”https://youtu.be/omZh9T_AOXA” ]

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Radymna o pracach w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2018 r
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2019 rok – projekt VIII/61.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Radymno – projekt VIII/49.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym – projekt VIII/59.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym – projekt VIII/60.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia na rok 2019 sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Miasta Radymna – projekt VIII/42.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Radymno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku – projekt VIII/43.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr VI/39/2019 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywania w Mieście Radymno „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – projekt VIII/55.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywania w Mieście Radymno „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 – projekt VIII/56.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/41/2019 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej realizowane w zakresie zadań własnych gminy – projekt VIII/57.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej realizowane w zakresie zadań własnych gminy – projekt VIII/58.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miasta Radymna – projekt VIII/46.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miasta Radymna – projekt VIII/52.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta Radymna – projekt VIII/47.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta Radymna rok – projekt VIII/53.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Radymna – projekt VIII/44.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Radymna – projekt VIII/50.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radymna – projekt VIII/45.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radymna – projekt VIII/51.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – projekt VIII/48.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Radymna – projekt VIII/54.
 25. Informacje o interpelacjach i zapytaniach Radnych.
 26. Odpowiedzi na wnioski zgłoszone na poprzednich sesjach i posiedzeniach Komisji.
 27. Wolne wnioski i informacje.
 28. Zapytania.
 29. Zakończenie obrad sesji.