Miasto Radymno ogłasza sprzedaż drewna opałowego (miękkiego), pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasach dróg miejskich, które ze względu na swoją złą kondycję zdrowotną stwarzały zagrożenie dla bezpieczeństwa. Ilość drewna przeznaczonego do sprzedaży: 15 metrów przestrzennych za cenę wywoławczą: 907,20 brutto, (840,00 zł netto + 8% VAT).

Sprzedaż drewna odbędzie się w formie licytacji 24 maja 2019 r. w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radymnie przy ul. Lwowskiej 9, o godz. 10.00.

Warunkiem koniecznym do uczestnictwa w licytacji drewna opałowego jest złożenie w sekretariacie Urzędu Miasta Radymna, ul. Lwowska 20, wypełnionego formularza zgłoszeniowego, oświadczenia nr 1 i nr 2,  w terminie do  22 maja 2019 r. do godz. 10.00.

Zainteresowani zakupem drewna przed złożeniem formularza zgłoszeniowego winni zapoznać się z przedmiotem sprzedaży – drewno zgromadzone jest na placu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radymnie przy ul. Lwowskiej 9. Oględzin drewna dokonać można w godzinach pracy zakładu, od godz. 7.00 do 15.00.

Osoby fizyczne uczestniczące w licytacji winne posiadać dokument tożsamości, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Licytacja uznana będzie jako ważna bez względu na liczbę uczestników, a jej rozstrzygnięcie jako pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje cenę wywoławczą. Drewno zostanie wydane oferentowi po przedstawieniu dowodu zapłaty faktury VAT wystawionej przez sprzedającego. Załadunek i transport kupionego drewna leży po stronie oferenta. Oferent odbierze drewno z miejsca składowania w terminie ustalonym ze sprzedającym, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zapłaty faktury VAT wystawionej przez sprzedającego.

Do pobrania: