29 października 2019 r., o godz. 15.00, w Sali Narad Urzędu Miasta
odbędzie się XIII sesja Rady Miasta

Transmisja:

[kad_youtube url=”https://youtu.be/gD-nPCpwxcQ” ]

 

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Radymna o pracach w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze nauczycieli, zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Radymno – projekt XIII/92.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia jej wysokości oraz zasad poboru – projekt XIII/93.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Radymno oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych – projekt XIII-94.
 7. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych za 2018 r.
 8. Analiza stanu dróg miejskich z uwzględnieniem planu finansowania utrzymania zimowego dróg.
 9. Informacje o interpelacjach i zapytaniach Radnych.
 10. Odpowiedzi na wnioski zgłoszone na poprzednich sesjach i posiedzeniach Komisji.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zapytania.
 13. Zakończenie obrad sesji.