Burmistrz Miasta Radymna ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadania z zakresu oświaty i wychowania:
dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w 2020 r.
(kwota dotacji: 45 108 zł)

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji zadania, termin i miejsce składania ofert oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.