Obowiązkowa segregacja odpadów

wpis w: Aktualności | 0

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na właścicieli nieruchomości w całym kraju obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych co oznacza, że w chwili obecnej nie ma możliwości zadeklarowania zbierania odpadów w sposób nieselektywny.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta Radymna informuje o konieczności niezwłocznego złożenia przez tych właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Radymna, którzy deklarowali nieselektywny sposób zbierania odpadów, nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i określenia w niej wysokości opłaty należnej wyłącznie w sposób selektywny.

W przypadku ujawnienia zbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny Burmistrz Miasta Radymna ma obowiązek w drodze decyzji określić właścicielowi nieruchomości podwyższoną opłatę, która od 1 stycznia 2020 r. wynosić będzie dwukrotność stawki za odpady zbierane selektywnie, tj.: miesięcznie 52 zł/osobę.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Radymna, pok. nr 26 lub telefonicznie pod nr 16 628 15 89 wew. 34.