Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wezwani są:

  1. mężczyźni urodzeni w 2001 r.;
  2. mężczyźni urodzeni w latach 1996-2000, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  3. osoby urodzone w latach 1999-2000, które:
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończe­niem kwalifikacji wojskowej,
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo­spolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  1. kobiety urodzone w latach 1996-2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w przepisach wydanych w art. 48 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochot­niczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Mężczyźni podlegający kwalifikacji wojskowej, zamieszkali stale lub przebywający na pobycie czasowym trwającym ponad trzy miesiące na terenie Miasta Radymna, obowiązani są stawić się 14 lutego 2020 r. przed Burmistrzem Miasta Radymna, Powiatową Komisją Lekarską w Jarosławiu, Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Jarosławiu, w budynku Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych „Bursy Międzyszkolnej” przy ul. Reymonta 1 w Jarosławiu.

Kobiety podlegające kwalifikacji wojskowej obowiązane są stawić się przed ww. organami 6 marca 2020 r. od godz. 8.00.