UWAGA: W związku z panującą w kraju sytuacją wywołaną obecnością koronawirusa SARS-CoV-2, a także mając na uwadze zdrowie i życie zarówno rachmistrzów terenowych, jak i respondentów, których rachmistrze będą odwiedzać w celu dokonania wywiadu, uprzejmie informujemy, że decyzją Generalnego Komisarza Spisowego spis ten będzie realizowany bez udziału rachmistrzów terenowych.

W wyniku tej decyzji nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w mieście Radymno zostaje przerwany i anulowany.

 


Burmistrz Miasta Radymna – Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w drugim spisie próbnym w 2020 r. przed Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r.

Na podstawie art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 roku (Dz. U. poz. 1775) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu próbnego na terenie Miasta Radymna. Spis próbny odbędzie się w dniach 1-30 kwietnia 2020 r., natomiast praca rachmistrzów będzie obejmowała dni 8-30 kwietnia 2020 r.

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki:

1) być pełnoletnim,
2) zamieszkiwać na terenie Miasta Radymna,
3) cieszyć się nieposzlakowana opinią,
4) posiadać co najmniej wykształcenie średnie,
5) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
6) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

INFORMACJE WAŻNE DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH OFERTY:

1) Kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem.
2) Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie ustalone jako iloczyn stawki w wysokości 7 zł brutto i liczby prawidłowo spisanych osób.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 20 marca 2020 r.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1) Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:

– imienia i nazwiska
– adresu zamieszkania
– telefonu,
– adresu email

2)  oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Urząd Miasta w Radymnie
Lwowska 20
37-550 Radymno

Wymagane dokumenty  należy składać w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu wniosku do Urzędu) w kopertach z dopiskiem: „Nabór na rachmistrza spisowego – drugi spis próbny”. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wszelkie informacje na dotyczące spisu można uzyskać na stronie www.stat.gov.pl

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 16 628 24 17

Do pobrania: