16 marca 2020 r., o godz. 15.00, w Sali Narad Urzędu Miasta
odbędzie się XX sesja Rady Miasta Radymna

Transmisja:

[kad_youtube url=”https://youtu.be/zcH67KGB-po” ]

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Radymna o pracach w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Radymnie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta.
 5. Sprawozdanie z wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2019 r.
 6. Przyjęcie oświadczenia w sprawie projektu przekazania gruntów dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie  – projekt O1/XX.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2020 r.– projekt 7/XX.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2020 r.– projekt 13/XX.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/116/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymna – projekt 14/XX.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze – projekt 8/XX.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie – projekt 10/XX.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klubu Senior + oraz włączenia Klubu Senior+ do struktury organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radymnie – projekt 9/XX.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Miasta Radymna na rok 2020 – projekt 11/XX.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Miasta Radymna na rok 2020 – projekt 12/XX.
 4. Informacje o interpelacjach i zapytaniach Radnych
 5. Odpowiedzi na wnioski zgłoszone na poprzednich sesjach i posiedzeniach Komisji.
 6. Wolne wnioski i informacje.
 7. Zapytania.
 8. Zakończenie obrad sesji.