Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że od dnia 1 lipca br. do 15 lipca br. podatnicy podatku rolnego, którzy w 2019 r. prowadzili chów i hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których w 2019 roku wystąpiła susza lub powódź, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Do wniosku o pomoc nie jest wymagany protokół szacowania strat przez Komisję powołaną przez Wojewodę.

Stawka pomocy wynosi 300 zł na 1 ha powierzchni gruntów pod stawami zarybionymi.

Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podatnika podatku rolnego. Do wniosku o pomoc podatnik podatku rolnego będzie zobowiązany dołączyć m.in. oświadczenie o złożeniu do Instytutu Rybactwa Śródlądowego Stanisława Sakowicza w Olsztynie formularza sprawozdania (RRW-22) zawierającego zestawienie dotyczące powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli za 2017 i 2018 rok, o którym mowa w przepisach o statystyce publicznej. Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Powyższa pomoc będzie udzielana w ramach pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Wysokość pomocy dla poszczególnych podatników podatku rolnego będzie ustalana jako iloczyn powierzchni gruntów pod stawami zarybionymi oraz stawki pomocy na 1 ha tej powierzchni. Przy czym wysokość pomocy dla jednego podatnika podatku rolnego nie może być większa niż równowartość w złotych 30 tys. euro.