Burmistrz Miasta Radymna zachęca mieszkańców miasta do zapoznania się z programem „Czyste Powietrze” realizowanym przez Ministerstwo Klimatu. Program ten skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokali mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Beneficjenci będą mogli liczyć na wsparcie finansowe w postaci dotacji lub dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (ta forma będzie możliwa do uzyskania w kolejnym etapie po włączeniu sektora bankowego w realizację Programu).

Gdzie składać wnioski?

Wnioski o dofinansowanie należy składać do:

  • WFOŚiGW obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny, którego dotyczy przedsięwzięcie,

  • lub za pośrednictwem gmin, które zawarły porozumienia w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji Programu z WFOŚiGW

Wnioski o dofinansowanie można składać:

  • poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego wfośigw lub

  • poprzez serwis gov.pl

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu.

Rozpoczęte i zakończone przedsięwzięcia

Od dnia 15.05.2020 r. wprowadzona zostaje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, oraz nie wcześniej niż 15.05.2020 r.

Zmieniona wersja Programu umożliwia także dofinansowanie przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż 15.05.2020 r.

Obecna zmiana Programu jest efektem prowadzonych od kilku miesięcy konsultacji, ustaleń i analiz dotychczasowego wdrażania Programu. Wprowadzana zmiana wynika z potrzeby przyspieszenia tempa realizacji Programu pozwalającego na wymianę trzech milionów nieefektywnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w okresie jego obowiązywania.

W celu ułatwienia procesu wnioskowania o datację Burmistrz Miasta Radymna zwrócił się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie o zawarcie porozumienia, na mocy którego mieszkańcy będą mogli otrzymać pomoc w wypełnianiu wniosku oraz możliwość złożenia go w urzędzie.

O podpisaniu w/w Porozumienia będziemy informować na bieżąco.